Reinertsen AS

Reinertsen AS er et stort firma som har grener innen det meste av bygg, anlegg, industri, tunell og vei bygging samt offshore/onshore prosessanlegg og undervannssystemer.

Pazkar Nor har de siste månedene deltatt i Reinertsen prosjekt i Konows gt 1-3, i Oslo. Her vil det etter planene bli brukt både Rapidflex, Rapidflex RT og Elastopaz. Pazkar Nor i samarbeid med Ivar Tanum Entreprenør AS har sprøytet Rapidflex i grunnen og på alunskifer og «veggene» rundt byggeplassen, etter hvert som det har blitt klart for membran. I grunnen på dette prosjektet finnes det både fjell, alun skifer og leire. Det er derfor blitt valgt å bruke Rapidflex som Radontiltak og vanntetnings tiltak på grunn av dens elastisitet. På grønt arealene ute er det besluttet at de vil bruke Rapidflex RT. Dette er et prosjekt på ca 8500m2.

 

Reinertsen AS is a large company that has branches in most of the building, construction, industry, tunnel and road construction and offshore / onshore processing facilities and subsea systems .

Pazkar Nor has the past year participated in Reinertsen project Konow gt 1-3, in Oslo. It is scheduled to be used both Rapid Flex, Rapid Flex RT and Elastopaz . Pazkar Nor in collaboration with Ivar Tanum Contracting AS has injected Rapid Flex in the ground and the alum shale and » walls » around the construction site , as it has become clear to the membrane. This project finds it both mountains, alum shale and clay under the foundation. It has therefore been decided to use Rapid Flex as Radon measures and waterproofing measures because of its elasticity. The greenery outside is decided that they will use Rapid Flex RT. This is a project of approximately 8500m2.