Pazkar Nor AS har skrevet kontrakt med Implenia Norge AS

for Radontetting mot alunskifer i grunnarbeidet på Regjeringskvartalet i Oslo

Fredag 26.06.15 ble kontrakten mellom Implenia Norge AS og Pazkar Nor AS skrevet under. Pazkar Nor har fått kontrakt på radontetting mot alunskifer i Regjeringskvartalet i Oslo. Der det skal sprøytes Pazkar Nor as sin unike radon og vanntettningsmembran, vannbaserte bitumen polymer membran, Rapidflex med 1200% elastisitet.

Siden Oslo ligger på en fjellkjede av alunskifer og siden dette er en bergart med mye bevegelse og radon, trengs den unike elastisiteten til Rapidflex. Rapidflex har med sine 1200% elastisitet som gir en sikker og trygg sikring mot radon som er i alunskifer.

På dette prosjektet er det store arealer som skal sikres for radon. Her skal det sprøytes rett på fjell og på betong.

Prosjektet er nå godt i gang og vi ser frem til videre samarbeid med Implenia Norge AS.

Om Alun skifer                                                                                                                                                    

Alunskiferen kan skape bygningstekniske og geotekniske problemer på tre måter: Den kan svelle og medføre bygningsskader; den kan gi opphav til surt vann som angriper betong og stålkonstruksjoner; og den kan avgi radongass som kan være kreftfremkallende.

De fleste bergarter kan graves opp og sprenges i stumper og stykker uten at de forandrer egenskaper, men når alunskifer kommer i kontakt med luft settes det i gang kjemiske prosesser som får skiferen til å svelle. Alunskifer byr derfor på store geotekniske utfordringer ved bygge- og anleggsarbeider. Hvis ikke alunskifer i grunnen forsegles, kan betongfundamenter sprenges og setninger oppstå.


Friday, 26/06/15, the contract between Implenia Norway AS and Pazkar Nor AS was signed. Pazkar Nor has received a contract for radon sealing against alum shale in the construction of the government buildings in Oslo.                                                                                                           Where it will be sprayed Rapidflex, a unique water-based bitumen polymer membrane, from Pazkar Nor AS.

There is a lot of alum shale in the area of the construction, and because it is a rock with movement and radon, the unique elasticity of Rapidflex is needed. Rapidflex with its 1200% elasticity will provide a safe and secure protection against the radon that is in alum shale. In this project there is large areas that must be secured against radon. Rapidflex will be sprayed strait on the concrete and alum shale. The project is now started and we look forward to working with Implenia Norway as on this project and hope several more in the future.
About Alum shale

Alum shale can create building designs and geotechnical problems in three ways: It can swell and cause structural damage ; it can give rise to acidic water attacks the concrete and steel structures ; and it can emit radon gas that may be carcinogenic .

Most rocks can be dug up and blown to pieces without changing properties, but when alum shale in contact with air will be initiated chemical processes that get the shale to swell . Alum Shale therefore offers major geotechnical challenges in building and construction work. Otherwise alum basically sealed, the concrete foundations burst and phrases occur .